Içaly programma üpjünçiliginden kesel we ýadadyňyzmy? - Semalt, kompýuteriňiziň saglygyna nädip ideg etmelidigi barada maslahatlar berýär

Zyýanly programma üpjünçiligi, adatça, kompýuterlerde oturdylan we ulanyjylar üçin çynlakaý kynçylyk döredýän içaly programma üpjünçiligini we mahabat programmalaryny aňladýar. Şeýle programmalar brauzer sazlamalaryňyzy üýtgedip, deslapky web sahypalaryny döredip we ulgam faýllaryny ep-esli derejede üýtgedip biler.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Aleksandr Peresunko, ýokaşan kompýuterleriň köpüsinde näbelli we gabalan gurallar panelini, şeýle hem çykýan mahabatlary görkezýändigini aýdýar. Zyýanly programma gurallary şahsy bukjalaryňyza bizar ediji we samsyk web sahypalaryny goşýar we olary her sagat saýlamaga çagyrýar.

Açylýan we popunder mahabatlary

Açylýan we açylýan mahabatlar, kompýuteriňizi we funksiýalaryny ep-esli derejede zaýalaýanlygy sebäpli bir alada döredýär. Zyýanly programma üpjünçiligi, adatça, internetden köp mukdarda göçürilýän piggybacks arkaly kompýuter enjamyňyza aralaşýar. Dürli ulanyjylar, uzyn ygtyýarnama şertnamalaryny okamazdanam, "razy" we "kabul edýärin" düwmelerine tötänleýin basýarlar. Pes tizlikli we ýokary tizlikli internet ulanyjylary, gurlan diwar diwarlaryna düşünmezlik sebäpli wiruslar we zyýanly programmalar bilen duzaga düşýärler. Bu hakda hemme zady bilmän kompýuteriňize hiç zat göçürip almaly dälsiňiz. Otherwiseogsam, kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz we hiç hili wirusa garşy programma üpjünçiligi sizi halas edip bilmez.

Goraglaryňyzy düzüň

Zyýanly programma üpjünçiliginden goramagyň haýsy görnüşiniň bardygyny bilýän bolsaňyz, size özüňizi goramalydygyňyzy aýdaýyn. Wiruslar we zyýanly programma üpjünçiligi kompýuteriňize girmegiň ýollaryny tapýarlar; hatda öňdebaryjy tehnologiýalar we hyzmatlar özüňiz çäre görýänçäňiz sizi howpsuz saklap bilmez. Halaýan web sahypalaryňyza göz aýlanyňyzda tor trafigini seljermeli we näbelli penjireleri ýapmaly. Şeýle hem, diwar diwarlary we açylýan blokatorlar bolmaly we internetde howpsuz bolmak üçin olary täzeläp durmaly. Tehnologiýa hünärmenleri, brauzerlerimizi we programma üpjünçiligimizi aýda iki gezek täzeläp, zyýanly programma üpjünçiligini uzak saklamaly diýýärler.

Hukuk borçnamalary

Soňky aýlarda käbir kärhanalar zyýanly programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly köp meseläni çözdi. Şeýlelik bilen, syýasatlaryny hasam berkitmegi makul bildiler we işçilerinden zyýanly programma üpjünçiligini internetden göçürip almazlygy haýyş etdiler. Şeýle hem, işçilerine köp mukdarda wirus bolmagy ähtimal ulular we humar oýunlary web sahypalaryna girmek we açmak gadagan edildi. Maksat ulgamlaryny ýylyň dowamynda goramak. Ulgamlaryny aldaýan işçiler guramadan kowulmagy ähtimal. Şeýle hem, başgalar geljekde näme edilmelidigine düşünmekleri üçin zyýany tölemeli bolup bilerler.

Faýl paýlaşmagyň howplary

Bu günler adamlar Kazaa, iMesh, Morpheus, eDonkey, Grokster, Gnutella we LimeWire ýaly torlaryň üsti bilen köp faýl paýlaşýarlar. Iş ýa-da şahsy maksatlar üçin faýllary paýlaşanyňyzda wiruslary we zyýanly programma üpjünçiligini kompýuter enjamyňyza göçürip alyp bilersiňiz. Bikanun aýdym-saz faýllaryny, wideo oýunlaryny, programma üpjünçiligini we filmleri göçürip almakdan saklanmak möhümdir. Kompýuter hünärmenleri näbelli gurallary we programmalary göçürip almaly däldigimizi, sebäbi intellektual aýratynlyklarymyza bir ýa-da beýleki görnüşde zeper ýetirip biljekdigini ýa-da ýok edip biljekdigini aýdýarlar. Mysal üçin, MP3 faýllaryny göçürip almagy endik edenler, şular ýaly zatlar üçin diňe ygtybarly web sahypalaryny saýlamaly. Adaty bir kompýuter ulanyjysy üçin aýdym-saz pudagynda ulanyjy üçin hem, kompýuter üçin hem amatly ýer tapmak kyn däl. Içaly programma üpjünçiligi deň-duşdan faýl paýlaşmagyň önümlerinden biridir. Internet ulanyjylary her gün enjamlaryna aralaşýan içaly programmalardan nädip dynmalydygyny bilenoklar. Munuň öňüni almagyň iň gowy usuly, ygtybarly we ygtybarly web sahypalaryny ulanmak we kompýuteriňizi her d

aý. IDC-e görä, ýetmiş göterimden gowrak kärhananyň işgärleri mugt we sarp edijilere gönükdirilen gyssagly habarlaşma programmalaryny ulanýarlar, bu kompýuterleri ýa-da ykjam enjamlary üçin gowy bolup bilmez.